Metody wyznaczania cen produktów i usług

Jest szereg form służących do ustalania cen artykułów czy usług. Mamy do wyboru formy proste, jakie nie potrzebują większego wysiłku, i złożone techniki, jakie przy wykorzystaniu przeznaczonych aplikacji do panowania strategią cenową stosują wieloparametrowe wzory obliczeniowe.

Metody kosztowe

Najłatwiejsze oraz powszechnie wykorzystywane metody. Punktem wyjścia do ustalania cen jest analiza kosztowa, jaka może przyjąć formę ułatwioną oraz uwzględniać tylko wydatki bezpośrednie czy także opierać się przykładowo na przebiegu activity based costing oraz całościowo podchodzić do ustalania wydatków w spółce Metoda kosztowa ustalania cen wykorzystywana jest przeważnie u hurtowników, gdzie często obowiązuje reguła – im większy obrót tym lepsze efekty.

Metoda wydatek plus – cena jest wyznaczana przez dodanie do kosztu zakupu czy produkcji ustalonego z góry narzutu, np. koszt zakupu 100 zł + narzut 15% = wartość końcowa 115 zł netto

Metoda marżowa – cena jest określana w oparciu o cele marżowe, jakie spółka chce otrzymać ze sprzedaży. Celem może być zarówno marża brutto czy netto, jak i oczekiwana stopa zwrotu (ROI). W pierwszym wypadku spółce zależy na uzyskaniu pewnej marży (np. przy celu marżowym = 20% oraz koszcie zakupu = 100 zł, wartość końcowa = 125 zł netto ), jednak w przeciwnym wypadku, określana jest marża, dla której przy założonej sprzedaży, zostanie osiągnięta zamierzona stopa zwrotu z inwestycji w określonym czasie.

Metoda kosztów pełnych – koszt pojedynczy wyrobu jest przedstawiany w oparciu o pełną kalkulację kosztową, jaka uwzględnia zarówno koszty bezpośrednie i koszty pośrednie produkcji. W tym rachunku koszty pośrednie są przypisywane równomiernie do każdego materiału wg przyjętego wcześniej klucza (np. wielkości wydatków bezpośrednich, roboczogodzin, itp.). Metoda ta jest wykorzystywana w spółkach, w jakich występuje ogromny udział wydatków pośrednich w pełnych kosztach.

Metody wartościowe (Value based pricing)

W ostatnich latach to właśnie metody z grupy “wartościowych” najszybciej się rozwijają. Ich popularność połączona jest z upowszechnieniem się programów wspierających analitykę i administrowanie cenami. Wedle tejże metody końcowa wartość jest wynikiem specjalistycznych obliczeń matematyczno-statystycznych oraz pracy na bazach danych, jakie uwzględniają niezliczone elementy wewnętrzne oraz zewnętrzne funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podstawą do ustalania ceny są techniki segmentacyjne (np. mikro segmentacje), jakie obejmują własnym zasięgiem zarówno kontrahentów, jak również indywidualne wyceniane artykuły.

Wicej informacji na https://dealavo.com/pl